Preventivní prohlídky (zdroj VZP)

V 18 letech, resp. nejpozději při dovršení 19 let se musí každý zaregistrovat u praktického lékaře pro dospělé. VZP plně hradí preventivní prohlídku u praktického lékaře jednou za 2 roky (po uplynutí 23 měsíců). Měl by ji absolvovat každý člověk, i když nemá vůbec žádné zdravotní problémy. Nezapomeňte se na preventivní prohlídku předem objednat, aby vám lékař mohl případně dát žádanku k odběru krve nebo pro další stanovená vyšetření. Přinést budete muset vzorek moči.

Preventivní prohlídka je celkovým vyšetřením a její součástí je vždy doplnění pacientovy anamnézy. U rodinné anamnézy je zvláštní důraz kladen na výskyt kardiovaskulárních, plicních a nádorových onemocnění, poruchy metabolizmu tuků, hypertenze či diabetu.

Lékař vám provede kompletní fyzikální vyšetření (poklepem a poslechem vyšetří srdce a plíce, pohmatem štítnou žlázu, zkontroluje stav žil a tepen na dolních končetinách atd.), změří krevní tlak a zjistí index tělesné hmotnosti (BMI). Má také orientačně vyšetřit zrak a sluch a zkontrolovat očkování, mj. proti tetanu. Vždy je součástí preventivní prohlídky vyšetření moči.

Součástí prohlídky je v rámci onkologické prevence zhodnocení rizik z hlediska rodinné, pracovní i osobní anamnézy. Dále se dělá vyšetření kůže, u zjištěného podezření na riziko také vyšetření per rectum (konečníkem). U mužů se při pozitivní rodinné anamnéze provádí klinické vyšetření varlat. Ženám od 25 let, které mají v rodině výskyt zhoubného nádoru prsu nebo mají jiné rizikové faktory, má lékař provést klinické vyšetření prsů a poučit je o samovyšetřování.

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření.

Při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče. V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi. V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

Praktický lékař se stará i o screeningová vyšetření pro prevenci rakoviny. Ženám má předat doporučení k provedení mamografie (od 45 let 1x za 2 roky) a ženám i mužům má zajistit screening karcinomu tlustého střeva a konečníku (stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem 1x za rok od 50 let, následně od 55 let 1x za 2 roky, nebo screeningová kolonoskopie jednou za 10 let). Tatáž vyšetření ale může ženám provést, resp. dát jim na ně doporučení i gynekolog, a proto je praktický lékař nezajišťuje, pokud má k dispozici výsledky.

 

Řidiči motorových vozidel

Běžní řidiči, tj. neprofesionálové, jsou povinni podrobit se pravidelné lékařské prohlídce v 65 a 68 letech, a to nejdříve šest měsíců před dovršením stanoveného věku a nejpozději v den dovršení tohoto věku, po dovršení 68 let pak každé dva roky.

Lékařské prohlídky profesionálních řidičů v rámci závodní preventivní péče jsou hrazeny u osob v pracovněprávním vztahu zaměstnavatelem, ostatní řidiči z povolání (OSVČ) si hradí prohlídky sami. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, přesně stanoví, kterých kategorií řidičů se povinné pravidelné lékařské prohlídky týkají.- Tito řidiči je musí absolvovat každé dva roky do dovršení 50 let – poté už na ně musí chodit každoročně (navíc jsou povinni podrobit se vstupní lékařské prohlídce ještě před zahájením činnosti).

K posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla je zejména u seniorů někdy nutné doplnit i vyšetření u specialisty (oční, kardiologie,…), nad 80 let věku či při podezření na mentální deficit vyžaduji i dopravněpsychologické vyšetření – hradí pacient.

 

Pracovnělékařské služby

Zajišťujeme lékařské prohlídky pro lokální zaměstnavatele, se kterými máme uzavřen smluvní vztah o pracovnělékařských službách. Pouze pokud se jedná o nerizikovou práci v kategorii 1, můžeme provést zdravotní prohlídku registrovaného pacienta i bez předchozího navázání smluvního vztahu s jeho zaměstnavatelem (výjimkou ovšem zůstává práce ve školství a řízení motorového vozidla v pracovněprávním vztahu).

 Co si nutně musím přinést k pracovní lékařské prohlídce 

1) Žádost zaměstnavatele o lékařskou prohlídku, řádně vyplněnou, s náplní a kategorizací práce, identifikačními údaji zaměstnavatele, datem.

2) Výpis ze zdravotní dokumentace od svého praktického lékaře ne starší 3 měsíců (vydání celé karty toto nenahrazuje!)

3) Vzorek moči

3) Pokud se jedná o zaměstnání s rizikem poškození zdraví (kategorie 3, 4), je někdy nutné doplnění dalších vyšetření dle specifikace rizik (audiometrie, RTG S+P, pletyzmografie, atd…).

Vstupní prohlídku hradí zaměstnanec, pokud není s firmou sjednáno jinak, periodickou a výstupní zaměstnavatel.

Výstupní prohlídka – provádí se pouze na žádost zaměstnance. Zaměstnavatel nemůže zaměstnance k prohlídce nutit. Náplň je stejná jako při vstupní prohlídce.

 

Vybavení ordinace

POCT přístroje – Přímo v ordinaci máme k dispozici přístoje k okamžité diagnostice:

glykemie glukometrem – stanovení cukru v krvi z prstu

CRP – rozlišení bakterielní/virové infekce, nutnosti užívat antibiotika

INR – míra „ředění krve“ u pacientů užívajících Warfarin, odběr z prstu

TOKS – test na okultní krvácení ve stolici, screening rakoviny konečníku/střev

D-dimery – stanovení rizika trombozy/embolie

HbA1C – glykovaný hemoglobin – sledování dlouhodbé kmpenzace cukrovky

přístoj EKG – monitorace srdeční činnosti

Očkování – mimo povinné očkování proti tetanu, nabízíme nepovinné očkování proti pneumokokům (Prevenar 13), chřipce (Influvac tetra /Vaxigrip), klíšťové encefalitidě (FSME-IMMUN), případně další nepovinná očkování po dohodě s pacientem.

 

Smluvní pojišťovny

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky  www.vzp.cz

211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky www.zpmvcr.cz

205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna www.cpzp.cz

207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví  www.ozp.cz

201 -Vojenská zdravotní pojišťovna www.vozp.cz